KAPITTEL 1

Innledning

Dere har vært gjennom en fase hvor dere har jobbet i gruppen, blitt kjent med hverandre og jobbet med å finne hverandre, og fått en forståelse for hverandres ståsted. Dere har også jobbet med menneskesyn og omsorgsbegrepet. Nå skal vi gå enda ett skritt videre.

Skal vi «i sandhed … lykkes … at føre et menneske hen til et bestemt sted,» må vi «først og fremmest … passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst. … For i sandhed at kunne hjælpe en anden må jeg forstå mer, end han – men dog vel først og fremmest forstå det, han forstår.» (Kierkegaard 1859)

Som sagt må vi møte ham på en måte som gjør at vi forstår ham, får tak i hans forståelse av sin situasjon. Da er menneskesyn og at du møter ham med omsorg sentralt, men også kunnskaper og etikk, sammen med verdier og holdninger. Det er det vi skal ta for oss i dette heftet.

 

Hva er etikk?

Etikk og moral er beslektede begrep. Etikk kommer av det greske «ethos» som betyd skikk og bruk eller sedvane. Moral er utledet av det latinske «mores» som kan også oversettes som skikk eller sedvane. Selv om oversettelsen er lik, har begrepene ulik betydning. Med etikk forstår vi den teoretiske kunnskapen som ligger bak våre handlinger og væremåte. Mens vi med moral først og fremst tenker på hvordan vi praktisk lever våre liv. På en annen måte kan vi si at etikk begrunner vår moral.

Etiske regler innebærer at vi har motiv og et godt formål med våre handlinger. Etikken stiller krav til våre handlinger og følgene av dem.

Etiske problemstillinger i helse- og omsorgsarbeid kan være hva vi gjør når pasienten ikke vil ha hjelp? Hvordan forholder vi oss til forventninger, ønsker eller krav fra pasienten, pårørende, eller medarbeidere, som vi ikke kan innfri? Hva gjør vi når pasienten ikke klarer å ta egne valg?

For å kunne svare på disse spørsmålene og håndtere denne type situasjoner på en god måte, er det viktig å kunne reflektere over de verdiene som står på spill. Det gjelder enten det er dine eller andres verdier. Etikk handler om å reflektere systematisk over verdier som er viktige for oss, slik at vi kan handle på en god måte.

I helse- og omsorgstjenestene står vi stadig i situasjoner som kan være etisk utfordrende. Viktige verdier blir utfordret og vi er i tvil eller uenige om hva som er riktig og galt.

Etiske utfordringer er ikke bare knyttet til den samhandlingen mellom oss som helsearbeidere og pasienten eller pårørende. Enkelte problemstillinger kan være knyttet til tekniske hjelpemidler (overvåkingsutstyr, gps-sporing etc, se mer om dette i studiehefte 11, Pårørende og nettverk, kapittel 6 om velferdsteknologi), budsjettkutt og så videre.

At vi stadig møter denne etiske utfordringer handler ikke om at vi ikke er dyktige nok eller ikke har nok kunnskap. Det er derimot en naturlig følge av at kompleksiteten i dagens helsevesen er økende. Det handler også om at vi som helsepersonell, pasienter og pårørende kan ha ulike verdier, holdninger og interesser knyttet til den helsehjelpen som gis. Gjennom refleksjon og bevissthet på etiske regler, normer og verdier, får vi erfaring og kunnskap som er nyttige i tilsvarende situasjoner senere.

  1. Finn minst tre etiske problemstillinger knyttet til samhandling med pasient/pårørende fra deres arbeidsplasser. Diskuter i gruppen.
  2. Finn minst tre etiske problemstillinger som kan oppstå på grunn av teknologiske nyvinninger og budsjettkutt. Beskriv situasjonene og problemene og diskuter dem i gruppen.