FORORD

Velkommen til Eldreomsorgens ABC

– Aldring og omsorg

Dette er en ny, revidert versjon av Eldreomsorgens ABC, som igjen bygger på Alderspsykiatriens ABC. Eldreomsorgens ABC hadde to basispermer, hver på 14 hefter. Disse permene ble kalt henholdsvis Grunnmur og Reisverk. I denne revisjonen er disse slått sammen til en perm med 13 hefter. I første kapittel del 1, gis det en presentasjon av utviklingen av studiemodellen.

Jeg vil gjennomgående i disse heftene kalle dere helsearbeidere, og mener med det både dere som er sykepleiere, vernepleiere, fysioterapeuter og andre med 3-årig høgskole eller universitetsutdanning, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, og andre med fagutdanning innen helse- og omsorgsfag, samt dere som er ufaglærte og er en del av teamet som yter helsehjelp til pasienter.

Jeg bruker også gjennomgående begrepet pasient om den som mottar helsehjelp. Begrepet pasient er i lov om pasient- og brukerrettigheter i kapittel 1-3, bokstav c definert som:

«en person som henvender seg til helse- og omsorgstjenesten med anmodning om helsehjelp, eller som helse- og omsorgstjenesten gir eller tilbyr helsehjelp i det enkelte tilfelle.»

I denne revisjonen er det meste av innholdet nyskrevet. Det er blant annet tatt utgangspunkt i Melding til Stortinget nr. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg. Denne meldingen vektlegger kompetanseheving av personalet i kommunale helsetjenester, noe studieopplegget Eldreomsorgens ABC – Aldring og omsorg da blir en viktig del av. Videre er regjeringen i meldingen opptatt av at omsorgen bygger på et helhetlig menneskesyn, at den er basert på medbestemmelse, respekt og verdighet og er tilpasset den enkeltes individuelle behov. Dette er også sentrale verdier som tas opp i de to første heftene. Viktigheten av helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende/habiliterende funksjoner blir også fremhevet. Dette tar vi opp i dette første heftet. Pårørende og frivillighet som viktige elementer i morgendagens omsorg. Dette tar vi for oss i eget hefte. Det samme gjør vi med aktiv omsorg som også står sentralt i meldingen. Aktiv omsorg handler om kultur, måltider, aktivitet og trivsel. Dette blir også omtalt i egne hefter. Tverrfaglig samarbeid omtales også, og det kommer vi inn på i heftet om kommunikasjon. Omsorgsteknologi får også bred omtale i meldingen. Dette vil vi bare kort si noe om i heftet om pårørende og frivillige.

Tønsberg, oktober 2014

Jørn Stordalen